ORDENSREGLER
FOR BAGN SPORTSSKYTTERKLUBB’S INNENDØRS PISTOL
OG REVOLVER BANEANLEGG

1.  Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber 

2.  Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innredninger.

3.  Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker m.m.

4.  Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt.

5.  Alkehol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirket av alkehol eller stoffer med lignende virkning.

6.  Personer  som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.  

 

 

 

 

 

SIKKERHETSREGLER
FOR BAGN SPORTSSKYTTERKLUBB’S INNENDØRS PISTOL
OG REVOLVER BANEANLEGG

1. Våpen skal alltid behandles som de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patroner i kammer eller magasin/tønne. Rett våpenet aldri mot noen. Hold munningen mot bakken.

 

 2.  Det er forbudt å røre andres våpen uten eierens/brukerens tillatelse. Som unntak  gjelder ikke for utstyrskontrollør, standplassleder, dommer eller jurymedlem kan ta i en skytters utstyr (våpen inkludert) for å kontrollere det uten hans samtykke, men skytteren skal være til stede og vite om det.

 

3.  Sikting og klikking er bare tillatt fra standplass når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.

 

4.  Lading av våpen må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.

5.  Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte.

 

6.  Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.

 

 7.  Alle skyttere og andre personer i umiddelbar nærhet av standplass oppfordres innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller lignende hørselsvern som er påbudt i Norge.

 

8.  Alle skyttere oppfordres innstendig om å bruke splintsikre skytebriller eller lignende øyebeskyttelse under skyting.

 

9.  Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal arrangøren på forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst kan komme tilstede i ulykkestilfeller, og likeledes ha ordnet med transport for øyeblikkelig bruk. På enhver skytebane skal det finnes førstehjelpsutstyr  oppbevart på et lett tilgjengelig sted.

 

10. Skytelederen har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.

 

11. Enhver skytebane skal ha ansvarsforsikring.

 

12. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med telefonnummer til lege/ambulanse. NØDNUMMER: 113 

 

 

 

STANDPLASSLEDER
INSTRUKS FOR KONKURRANSE OG TRENING I HENNHOLD TIL
U. I.T GENERELT TEKNISK REGLEMENT

 

 

Sikkerhet

1. Av sikkerhetshensyn skal alle skytevåpen til enhver tid behandles med største forsiktighet.
Skytevåpen kan bare lades på standplass, og bare etter at kommando eller signal om «LADING» eller «START» er gitt.

 

2. Etter siste skudd skal skytter, før han forlater standplass, forvisse seg om at det ikke er patroner i kammer eller magasin, og få dette bekreftet av standplassleder  eller dommer.

3 . Tørravtrekk og sikteøvelser er tillatt, men bare med samtykke fra standplassleder, og bare på standplass eller på anvist område. Det er ikke tillatt å røre skytevåpen når mannskap befinner seg foran standplass.                                                   

 

4. Alle skytevåpen skal være uladd, unntatt på standplass etter at kommando eller signal om «LADNING» eller «START» er gitt. En skytter som avgir skudd før kommando «LADNING» eller «START» er gitt,  eller etter kommando «STOPP» er gitt, kan diskvalifiseres.

 

5. Under konkurransen kan våpenet bare legges ned etter at patroner (er) og/ eller magasinet er tatt ut. Luft og co2 våpen sikres ved at ladearmen og/eller ladeklaff åpnes.

 

6. Når kommando eller signal om «START» eller «TØM VÅPEN» er gitt, skal alle skyttere straks slutte å skyte, tømme våpen, åpne mekanismen og legge våpen på bakken eller skytebenk. Skytingen kan bare gjenopptas etter at ny kommando eller signal om «START» er gitt.

 

7. Banesjef eller annen utpekt banefunksjonær er ansvarlig for å gi kommandoene «LADING», «START», «TØM VÅPEN» og andre nødvendige kommandoer. Standplassleder skal videre forvisse seg om at kommandoene blir fulgt, og at alle våpen blir håndtert på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. En skytter, som under en konkurranse, rører et våpen eller magasin uten tillatelse fra standplassleder etter at kommando om «STOPP» er gitt, kan diskvalifiseres.

 

Hørselsvern

Alle skyttere og andre personer i umiddelbar nærhet av standplass oppfordres innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller lignende hørselsvern.  (Påbudt i Norge)

Øyebeskyttelse

Alle skyttere oppfordres innstendig om å bruke splintsikre skytebriller eller lignende øyebeskyttelse under skyting.

 

 

FELTSKYTING
En oppsummering av de viktigste endringene og presiseringene i forhold
til det gamle regelverket finner du nedenfor.

Feltskyting med pistol/ revolver er egen skytegren på linje med de øvrige skytegrenene – silhuettpistol, fripistol, luftpistol, standardpistol, hurtigpistol og grov/ finpistol VM-program. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper – finfelt, grovfelt, militærfelt og revolverfelt.

Bæring av våpen mellom standplassene

Hvis en bærer våpenet i hendene mellom standplassene, skal våpenet sikres med godkjent plugg eller brikke. Hva som er ”godkjent” er uklart, da forbundet kun viser til hva som er tilgjengelig. Rådet her må være at en bruker hylster, bag, veske, eller koffert inntil videre. Det svenske pistolskytterforbundet selger til sine medlemmer propper (for pistol) og brikker (for revolver) som passer de fleste våpen.Disse er merket SPSF.

Røyking

Det er ikke lov å røyke på standplass. Hva en kan mellom standplassene står det ingenting om.

Våpen handtering

Rører man våpen eller magasin før kommando ”Fyll magasin og tønne..” gis det advarsel første gang. Andre, og de neste gangene trekkes det 2 poeng.

Liggende skyting

Det er ikke tillatt å støtte noen del av våpenet til underlaget, men våpenet kan hvile i hånden som igjen kan støttes mot underlaget. (Skyttere som skyter øvelsen med feil stilling trekkes fire poeng.)

Tiden skytter har på standplass

Tiden skytter har til rådighet på kommando ”lading” er nå beskrevet som ”nødvendig tid (vurdert av standplassleder)”. Før var dette minimum 30 sekunder. Også tiden for å fylle tønne og magasin er nå angitt til ”nødvendig tid”. En tid fremover vil det nok brukes en del mer tid til opp og utpakking av våpen nå som kravet til sikkerhetsplugg, og det at en ikke kan røre våpen før kommando ”Fyll magasin og tønne” er påpekt.

Opprop og lapping av skiver

Registrerte resultater skal leses opp for skytterne før de forlater standplass.
Ingen skiver/ mål skal lappes før skytteren har akseptert opplest resultat.

Skudd på ”Stans”

Sitat regelverk; ”NB; For sent avgitte skudd, skal være markert for sent, dvs. at det skal være tydelig opphold mellom slutten av kommando ”STANS” og avfyring av skudd.”

Krav på omskyting av en standplass

Hvis en skytter får skudd i sin skive av naboen, som skyter med et grovere kaliber, og skytteren i tillegg ikke har fylt standplassen, har en krav på omskyting av den standplassen. Omskyting gjøres da på hele serien med 5/6 skudd, og en må da ha samme skuddfordeling som første gang. Ved omskyting kan man ikke få færre poeng enn hva som ble notert av treff med eget kaliber ved første gangs skyting.