Alle kan begynne å skyte pistol

Pistolskyting er både spennende og morsomt, og en flott hobby og idrett for menn og kvinner i alle aldre.
Det er en utfordrende sport der du selv kan bestemme ambisjonsnivået. De fleste av skytterne i
Bagn Sportskytter Klubb (BSSK) er mosjonister og skyter fordi det er gøy, mens andre er aktive konkurranseskyttere. Ønsker du å begynne og skyte kan vi tilby gode treningsforhold og et bredt tilbud innen de fleste former for pistolskyting.

Hvor gammel må jeg være for å få skyte?

I følge loven må man minst være 21 år for å kunne kjøpe eget skytevåpen. Norges Skytterforbund har likevel et tilbud for alle ned til og med 12 år. Ungdom mellom 12 og 17 år kan få opplæring i skyting med våpen i små kaliber. Fra fylte 17 år kan alle konkurrere med våpen i grovere kaliber. Nedre aldersgrense for vårt nybegynnerkurs er 12 år, og alle under 18 år må ha tillatelse fra foresatte for å kunne delta eller melde seg inn i BSSK.

Eget våpen til sportsskyting?

Kravene er erverv av våpen til sportsskyting er blitt litt endret i ny våpenlov og forskrift som trådte i kraft 01.06.2021. Nytt skjema for uttalelse fra skytterlag, lag og pistolklubber skal legges ved våpensøknadene til deres medlemmer.

Skjemaet er godkjent av Politidirektoratet og benyttes av alle politidistriktene, men det er ikke lagt ut på www.politiet.no en, der ligger fortsatt det gamle utdaterte skjemaet.

Bruk av dette skjemaet!

Ved bruk av dette skjemaet er det ikke behov for ytterligere dokumentasjon ved søknad om konkurransevåpen, og det vil kunne forkorte saksbehandlingstiden.

FOR BAGN SPORTSSKYTTERKLUBB’S INNENDØRS PISTOL 
OG REVOLVER BANEANLEGG

1.  Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer av bruksberettigede klubber 

2.  Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller som er egnet til å skade banens innredninger.

3.  Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser, flasker m.m.

4.  Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt.

5.  Alkehol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirket av alkehol eller stoffer med lignende virkning.

6.  Personer  som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.  

FOR BAGN SPORTSSKYTTERKLUBB’S INNENDØRS PISTOL 
OG REVOLVER BANEANLEGG

 

1. Våpen skal alltid behandles som de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks å undersøke om det er patroner i kammer eller magasin/tønne. Rett våpenet aldri mot noen. Hold munningen mot bakken.

 2.  Det er forbudt å røre andres våpen uten eierens/brukerens tillatelse. Som unntak  gjelder ikke for utstyrskontrollør, standplassleder, dommer eller jurymedlem kan ta i en skytters utstyr (våpen inkludert) for å kontrollere det uten hans samtykke, men skytteren skal være til stede og vite om det.

3.  Sikting og klikking er bare tillatt fra standplass når ingen personer befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.

4.  Lading av våpen må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.

5.  Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte.

6.  Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.

 7.  Alle skyttere og andre personer i umiddelbar nærhet av standplass oppfordres innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller lignende hørselsvern som er påbudt i Norge.

8.  Alle skyttere oppfordres innstendig om å bruke splintsikre skytebriller eller lignende øyebeskyttelse under skyting.

9.  Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal arrangøren på forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst kan komme tilstede i ulykkestilfeller, og likeledes ha ordnet med transport for øyeblikkelig bruk. På enhver skytebane skal det finnes førstehjelpsutstyr  oppbevart på et lett tilgjengelig sted.

10. Skytelederen har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser uforsiktighet på banen.

11. Enhver skytebane skal ha ansvarsforsikring.

12. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med telefonnummer til lege/ambulanse. NØDNUMMER: 113 

INSTRUKS FOR KONKURRANSE OG TRENING I HENNHOLD TIL
U. I.T GENERELT TEKNISK REGLEMENT

Sikkerhet

1. Av sikkerhetshensyn skal alle skytevåpen til enhver tid behandles med største forsiktighet.
Skytevåpen kan bare lades på standplass, og bare etter at kommando eller signal om «LADING» eller «START» er gitt.

2. Etter siste skudd skal skytter, før han forlater standplass, forvisse seg om at det ikke er patroner i kammer eller magasin, og få dette bekreftet av standplassleder  eller dommer.

3 . Tørravtrekk og sikteøvelser er tillatt, men bare med samtykke fra standplassleder, og bare på standplass eller på anvist område. Det er ikke tillatt å røre skytevåpen når mannskap befinner seg foran standplass.                                                   

4. Alle skytevåpen skal være uladd, unntatt på standplass etter at kommando eller signal om «LADNING» eller «START» er gitt. En skytter som avgir skudd før kommando «LADNING» eller «START» er gitt,  eller etter kommando «STOPP» er gitt, kan diskvalifiseres.

5. Under konkurransen kan våpenet bare legges ned etter at patroner (er) og/ eller magasinet er tatt ut. Luft og co2 våpen sikres ved at ladearmen og/eller ladeklaff åpnes.

6. Når kommando eller signal om «START» eller «TØM VÅPEN» er gitt, skal alle skyttere straks slutte å skyte, tømme våpen, åpne mekanismen og legge våpen på bakken eller skytebenk. Skytingen kan bare gjenopptas etter at ny kommando eller signal om «START» er gitt.

7. Banesjef eller annen utpekt banefunksjonær er ansvarlig for å gi kommandoene «LADING», «START», «TØM VÅPEN» og andre nødvendige kommandoer. Standplassleder skal videre forvisse seg om at kommandoene blir fulgt, og at alle våpen blir håndtert på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. En skytter, som under en konkurranse, rører et våpen eller magasin uten tillatelse fra standplassleder etter at kommando om «STOPP» er gitt, kan diskvalifiseres.

Hørselsvern

Alle skyttere og andre personer i umiddelbar nærhet av standplass oppfordres innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller lignende hørselsvern.  (Påbudt i Norge)

Øyebeskyttelse

Alle skyttere oppfordres innstendig om å bruke splintsikre skytebriller eller lignende øyebeskyttelse under skyting.

EN OPPSUMMERING AV DE VIKTIGSTE ENDRINGENE OG PRESISERINGENE I FORHOLD 
TIL DET GAMLE REGELVERKET FINNER DU NEDENFOR.

Feltskyting med pistol/ revolver er egen skytegren på linje med de øvrige skytegrenene – silhuettpistol, fripistol, luftpistol, standardpistol, hurtigpistol og grov/ finpistol VM-program. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper – finfelt, grovfelt, militærfelt og revolverfelt.

Bæring av våpen mellom standplassene

Hvis en bærer våpenet i hendene mellom standplassene, skal våpenet sikres med godkjent plugg eller brikke. Hva som er ”godkjent” er uklart, da forbundet kun viser til hva som er tilgjengelig. Rådet her må være at en bruker hylster, bag, veske, eller koffert inntil videre. Det svenske pistolskytterforbundet selger til sine medlemmer propper (for pistol) og brikker (for revolver) som passer de fleste våpen.Disse er merket SPSF.

Røyking

Det er ikke lov å røyke på standplass. Hva en kan mellom standplassene står det ingenting om.

Våpen handtering

Rører man våpen eller magasin før kommando ”Fyll magasin og tønne..” gis det advarsel første gang. Andre, og de neste gangene trekkes det 2 poeng.

Liggende skyting

Det er ikke tillatt å støtte noen del av våpenet til underlaget, men våpenet kan hvile i hånden som igjen kan støttes mot underlaget. (Skyttere som skyter øvelsen med feil stilling trekkes fire poeng.)

Tiden skytter har på standplass

Tiden skytter har til rådighet på kommando ”lading” er nå beskrevet som ”nødvendig tid (vurdert av standplassleder)”. Før var dette minimum 30 sekunder. Også tiden for å fylle tønne og magasin er nå angitt til ”nødvendig tid”. En tid fremover vil det nok brukes en del mer tid til opp og utpakking av våpen nå som kravet til sikkerhetsplugg, og det at en ikke kan røre våpen før kommando ”Fyll magasin og tønne” er påpekt.

Opprop og lapping av skiver

Registrerte resultater skal leses opp for skytterne før de forlater standplass.
Ingen skiver/ mål skal lappes før skytteren har akseptert opplest resultat.

Skudd på ”Stans”

Sitat regelverk; ”NB; For sent avgitte skudd, skal være markert for sent, dvs. at det skal være tydelig opphold mellom slutten av kommando ”STANS” og avfyring av skudd.”

Krav på omskyting av en standplass

Hvis en skytter får skudd i sin skive av naboen, som skyter med et grovere kaliber, og skytteren i tillegg ikke har fylt standplassen, har en krav på omskyting av den standplassen. Omskyting gjøres da på hele serien med 5/6 skudd, og en må da ha samme skuddfordeling som første gang. Ved omskyting kan man ikke få færre poeng enn hva som ble notert av treff med eget kaliber ved første gangs skyting.

KURSHEFTER OG FAGSTOFF

Under følger oversikt over en rekke kurshefter og bøker som er i salg hos Norges Skytterforbund.

Last ned bestillingsskjema:
NSF bestillingsliste (Excel-format)

SiktMotToppen_forsideSikt mot toppen – en lærebok i pistolskyting.
Forfatter: Bjørn Svingen.
Innhold: En lærebok som først og fremst retter seg mot trenere og erfarne skyttere som vil bli en bedre konkurranseskytter.
Pris kr 298.
sikkerhetskursSikkerhetskurs for nye skyttere
Forfatter: Komite Opplæring
Innhold: Kurset har sikkerhet som en rød tråd, herunder praktisk behandling av våpen.
Pris kr 50

begynnerkurs-i-pistolskytingBegynnerkurs i pistolskyting.
Forfatter: Christer Magnusson
Innhold: Kurset gir en mer omfattende innføring i skytetekniske elementer enn det grunnleggende ”Sikkerhetshetskurset”. Med dette kurset ønsker NSF å gi klubbene et verktøy de kan bruke for en videre opplæring og ferdighetsutvikling blant medlemmene.
Pris: kr 80 pr stk

Treningslære-omslag_lavoppløstTreningslære for idrettene.
Forfatter: Jostein Hallen og Lars Tore Ronglan.
Innhold: Treningslærebok som tar utgangspunkt i idrettenes egenart. Hvordan bør du trene for å bli god i din idrett.
Pris: kr 378
skyting-for-funksjonshemmedeSkyting for funksjonshemmede
Forfatter: Rune Sørlie
Innhold: Informasjon til klubber, utøvere, foreldre og helsepersonell. Brosjyren er gratis.
pistolheftetKom i gang med trening – Pistol
Forfatter: Christer Magnusson
Innhold: Klubbhefte med fokus på innlæring av skyteteknikk. Heftet gir mange tips til gode treningsøkter på ulike tema.
Pris: Kr 150
riflehefteKom i gang med trening – Rifle
Forfatter: Anne Grethe Jeppesen
Innhold: Klubbhefte med fokus på innlæring av skyteteknikk. Heftet gir mange tips til gode treningsøkter på ulike tema.
Pris: Kr 150
82-7286-175-5-Coaching, utvikling og ledelseCoaching, utvikling og ledelse.
Forfattere: Ruth Angeltveit ,Per Jacob Evjen og Rolf Haugen
Innhold: Coaching er en aktuell arbeidsform for dagens ledere. Coaching bidrar til utvikling, selvstendighet og handling hos enkeltmennesker og grupper. Denne boken tar for seg de viktigste temaene innenfor coaching og setter begrepet i sammenheng med en coachende lederstil.
Pris: Kr 298. Boken kan bestilles hos www.haugenbok.no eller www.idrettsbutikken.no
9788272862236_TreningsdagbokaTreningsdagboka
Forfatter: Stein M. Eriksen
Innhold: Når du skriver opp og evaluerer gjennomført trening får du god oversikt og nyttige opplysninger som du kan legge til grunn for nye og bedre planer.
Pris: Kr 200. Boken kan bestilles hos www.haugenbok.no eller www.idrettsbutikken.no
Omslag-trenerrollenTrenerrollen
Forfattere: Åke Fiskerstrand og Marianne Myklebust
Innhold: I våre dagers idrett har trenerne mange ulike roller. Innholdet i trenerrollen kan variere sterkt i forhold til hvilke utøvere man jobber med. I denne boka blir ulike forhold ved trenerens egenskaper og ulike trekk ved trenerrollene drøftet. Boka prøver å gi oversikt over sentrale elementer i de ulike trenerrollene og er ment som et redskap som trenere kan ha nytte av i sin utvikling.
Pris: kr 175. Boken kan bestilles hos www.haugenbok.no eller www.idrettsbutikken.no
978-82-7286-224-3_Spis smart - kokebokSpis smart – en kokebok for unge idrettsutøvere
Forfattere: Ingvill Måkestad Bovim og Else-Marthe Sørlie Lybekk
Innhold: Nyttig informasjon om kosthold og lekre og sunne oppskrifter i kapitlene Frokost, Matpakkemat, Restitusjonsmat, Middag og Kosemat.
Pris: Kr 99. Boksen kan bestilles hos www.haugenbok.no eller www.idrettsbutikken.no.
buk og rygg_9788205355484Buk- og ryggtrening – prestér bedre hold deg skadefri
Forfattere:  M. Bråten, H. Engell, H.Fredriksen, M. Lilleheim,
Innhold: Trening av rygg og buk er en viktig del av styrketreningen og basistreningen i de aller fleste idrettsgrener. Øvelsene i boken er plukket ut fra dokumentert forskning og erfaring hos instruktører og fysioterapeuter ved Olympiatoppen.
Pris kr 253. Boken kan bestilles hos www.haugenbok.no.
waysrifleWays of the rifle.
Forfatter: Heinz Reinkemeier
Innhold: En omfattende studie av de tre skytestillingene.  Rikt illustrert med over 200 foto.Boken finnes på engelsk og på tysk.Boken er for deg som vil være oppdatert på nasjonal og internasjonal skyting og som vil gå i dybden når det gjelder skytestillinger og teknikk.
Pris kr 590. Boken kan bestilles hos www.stenvaag.no
Treningsdagbok for skyttere
Forfatter: Anne Grethe Jeppesen
Innhold:
– Du kan nå holde oversikt over hva du skal trene, hvorfor og hvordan.
– Du blir effektivt holdt fast i treningsoppgavene og minnet på målet!
– Du kan starte å registrere treningen din fra i dag.
– Du finner 52 ukerapporter og 12 månedsstatistikker.
– Det er egne sider med henblikk på å skape motivasjon og lyst i trenignsarbeidet!
– Bakerst i boken finner du statistikk og resultatsider som sammenfatter det du har gjennomført! Pris: kr 320

 

ØVRIG

Norges idretthøgskole har utviklet og produsert en rekke dvd’er. Les om hver at dvd’ene ved å klikke på tittelen. Dvd’ene kan bestilles hos www.haugenbok.no eller www.idrettsbutikken.no.

Nakke og skulder av Kari Bø
Taping av idrettsskader av Grethe Myklebust
Funksjonell magetrening av Ola Eriksrud
Kunsten å være i bevegelse av Halldor Skard
The skill – Model av Hubert L. og Stuart E. Dreyfus
Skadefri av Senter for idrettskadeforskning

Olympiatoppen har også utgitt en rekke interessante og nyttige trenings/instruksjonsdvd’er. Disse kan lasted ned på www.olympiatoppen.no.

På www.akilles.nowww.idrettsbutikken.no eller www.olympiatoppen.no  kan du finne mer  interessant idrettsrelatert litteratur.

Klikk her for bestillingsskjema.

Du finner mere info hvis du går i på Norges Skytterforbund:
https://www.skyting.no/utdanning/kursheftermateriell/